درباره ما


گروه نامور دوام مهر ( گندم ) ، پيشرو در آفرينش و باز آفرينى بازار بر اساس اقيانوس آبى در سال ١٣٩٧ فعاليت خود را آغاز كرد. نام گندم با الهام از كلمه گندم در قرآن مجيد مبنى بر سنبل ثروت و كارآفرينى انتخاب شده است و همواره شعار و خط مشى شركت بر اساس اين كلمه مقدس مى باشد.